Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł jest utworem oryginalnym. Nie był dotąd publikowany w innym czasopiśmie, ani nie jest przedmiotem postępowania redakcyjnego w innym piśmie.
 • Artykuł można przyporządkować do jednego z trzech typów artykułów pulikowanych w piśmie, tj:
  Artykuł przeglądowy (Review paper);
  Studium przypadku (Case study);
  Artykuł artystyczno-badawczy (Art research paper).
 • Tekst artykułu ma charakter anonimowy i nie zawiera informacji o autorze.
  (W przypadku problemów z usunięciem oznaczeń autorskich z pliku, należy zgłosić to Redakcji)
 • Tekst artykułu jest zakomponowany zgodnie z wytycznymi, tj.:
  Tytuł
  Podtytuł (jeśli dotyczy)
  Abstrakt w języku polskim (do 1000 znaków ze spacjami)
  Słowa klucze (max. 7)
  Spis treści
  Tekst właściwy (opcjonalnie podzielony na mniejsze fragmenty opatrzone nagłówkami)
  Bibliografia
 • Tekst artykułu jest sformatowany zgodnie z wytycznymi, tj.:
  • Format: A4.
  • Orientacja strony: pionowa.
  • Czcionka tytułów i nagłówków: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: pogrubiona.
  • Czcionka akapitów: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: normalna.
  • Czcionka dłuższych cytatów, przypisów i podpisów ilustracji: Times New Roman, wielkość: 10 pkt, grubość: normalna.
  • Wyrównanie: do lewej krawędzi strony.
  • Interlinia / odstęp między wierszami: 1,5 wiersza.
  • Wcięcie akapitowe: brak.
  • Wyliczenia w tekście: ręczne. Nie należy stosować automatycznego wypunktowania lub numerowania.
  • Bibliografia i przypisy sporządzone zgodnie z wytycznymi
 • Bibliografia została sporządzona zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie czasopisma
  https://system.inawjournal.pl/index.php/inaw/wytyczne
 • Tekst zapisany jest w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .odt lub .rtf).
 • Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem czasopisma „inAW Journal” oraz dostępną Polityką prywatności
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, z siedzibą: pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, w celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji promocyjnych i edukacyjnych dotyczących działalności czasopisma „inAW Journal”, a także dotyczących procesu redakcyjnego. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Aby zgłosić artykuł do czasopisma "inAW Journal" należy zarejestrować / zalogować się do systemu redakcyjnego i za jego pośrednictwem, wybierając "Nowe zgłoszenie", przesłać tekst do Redakcji.

„inAW Journal” upowszechnia informacje na temat multidyscyplinarnej działalności naukowej oscylującej wokół tematyki sztuki, mody, humanistyki i technologii.

I. Informacje ogólne:

1. Artykuł musi być utworem oryginalnym, tzn. nie był dotąd publikowany w innym czasopiśmie ani nie jest przedmiotem postępowania redakcyjnego w innym piśmie.

2. Tematyka artykułu powinna być powiązana z tematyką wiodącą pisma.

3. Artykuł można przyporządkować do jednego z trzech typów artykułów publikowanych w piśmie, tj.:
• Research paper (prezentacja wyników badań naukowych lub efektów twórczości artystycznej autora).
• Review paper (krytyczno-problemowe podsumowanie wyników badań naukowych lub twórczości artystycznej o charakterze przeglądowym).
• Case study (studium przypadku, analityczne opracowanie wybranego przykładu dzieła, produktu, procesu projektowego/artystycznego lub zastosowania wyników badań naukowych).

4. Tekst powinien być zapisany w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .odt lub .rtf).

5. Tekst artykułu powinien mieć charakter anonimowy i nie może zawierać informacji o autorze (w przypadku problemów z anonimowością tekstu prosimy o wiadomość przy zgłaszaniu).

6. Tekst artykułu powinien być zgłoszony w wersjach polskiej i angielskiej opracowanych zgodnie z wytycznymi.

II. Kompozycja i formatowanie tekstu

1. Tekst artykułu powinien być zakomponowany zgodnie z wytycznymi, tj.:

a) Tytuł.

b) Podtytuł (jeśli dotyczy).

c) Abstrakt w języku polskim (do 1000 znaków ze spacjami).

d) Słowa klucze (max. 7).

e) Spis treści.

f) Tekst właściwy (opcjonalnie podzielony na mniejsze fragmenty opatrzone nagłówkami).

g) Bibliografia.

2. Artykuł powinien posiadać wyraźny wstęp, strukturę dopasowaną do zawartości merytorycznej tekstu oraz zakończenie.

3. Tekst artykułu powinien być sformatowany zgodnie z wytycznymi, tj.:

• Format: A4.
• Orientacja strony: pionowa.
• Czcionka tytułów i nagłówków: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: pogrubiona.
• Czcionka akapitów: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: normalna.
• Czcionka dłuższych cytatów, przypisów i podpisów ilustracji: Times New Roman, wielkość: 10 pkt, grubość: normalna.
• Wyrównanie: do lewej krawędzi strony.
• Interlinia / odstęp między wierszami: 1,5 wiersza.
• Wcięcie akapitowe: brak.
• Wyliczenia w tekście: ręczne. Nie należy stosować automatycznego wypunktowania lub numerowania.
• Bibliografia i przypisy sporządzone zgodnie z wytycznymi.

III. Wymogi dotyczące przypisów bibliograficznych

1. Przypis oznaczany jest cyfrą arabską w indeksie górnym, która umieszczana jest przed znakiem interpunkcyjnym.

2. Przypisy są umieszczane na dole strony, na której znajduje się cytowane zdanie.

3. Przypisy numerowane są numeracją ciągłą.

4. Format przypisu: Numer przypisu, Inicjał imienia i Nazwisko autora, Tytuł źródła, Miejsce wydania i Rok wydania, Numer strony.

5. Tytuły książek i artykułów – kursywą. Tytuły czasopism – w cudzysłowie. Tytuły dokumentów – pismem prostym.

6. Należy podawać numery DOI i ORCID (o ile zostały nadane).

7. Ze względu na współczynnik cytowań nie stosujemy zapisu „tenże”, „tamże” (ani ich obcojęzycznych odpowiedników).

8. Kolejne przywołanie według wzoru: I. Nazwisko, Skrócony tytuł, s. 2.

9. Gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie streszczamy, parafrazujemy lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej informacji, przypis możemy poprzedzić odpowiednio skrótem: por./zob.

WZORY ZAPISU PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH:

a) monografie:
J. Nowak, Sztuka a kultura, tłum. J. Kowalski, Kraków 2010, s. 51.
Sztuka w mieście, red. B. Szydłowski, Poznań–Warszawa 1993, s. 65.

J. Nowak, Sztuka a kultura, transl. J. Kowalski, Kraków 2010, p. 51.
Sztuka w mieście, ed. B. Szydłowski, Poznań–Warszawa 1993, p. 65.

b) artykuły w dziełach zbiorowych:
J. Nowak, Kultura a sztuka, [w:] Miesięcznik artystyczny, red. J. Kowalski, Wrocław 2001, s. 14.

J. Nowak, Kultura a sztuka, [in:] Miesięcznik artystyczny, eds. J. Kowalski, P. Nowak, Wrocław 2001, p. 14.

c) artykuły w gazetach i czasopismach:
jeśli czasopismo podaje oprócz roku również rocznik lub tom, to obowiązuje zapis:
J. Milczy, Feminizm w sztuce Fridy Kahlo, „Miesięcznik Sztuka”, 4 (2010), s. 15.

J. Milczy, Feminizm w sztuce Fridy Kahlo, „Miesięcznik Sztuka”, 4 (2010), p. 15.


jeśli czasopismo podaje oprócz roku również rocznik lub tom, a także numer (zeszyt), to obowiązuje zapis:
M. Tolońska, Archetypy natury, „Sztuka Czasu”, 46 (2010), nr 2, s. 7–10.

M. Tolońska, Archetypy natury, „Sztuka Czasu”, 46 (2010), no 2, pp. 7–10.

d) artykuły na stronach internetowych:
I. Nazwisko, Tytuł artykułu, www…..htm [dostęp: 1.12.2020].

N. Surname, Title of the Article, www…..htm [accessed: 1/12/2020].

IV. Tłumaczenie stałych elementów tekstu na język angielski

Abstrakt – Abstract
Słowa klucze – Keywords
Tłumaczenie EN-PL: mgr Jan Nowak – Translation PL-EN: Jan Nowak, MA
Bibliografia – References
Il. (ilustracja) – Fig.
dostęp: – accessed:
format daty: 01/01/2022

V. Wymogi dotyczące bibliografii

1. Bibliografia znajduje się na końcu tekstu.

2. Źródła ułożone są w porządku alfabetycznym.

3. Opisy w bibliografii należy przygotować wg norm odnoszących się do przypisów, z dwoma wyjątkami:
• W bibliografii pierwsze podaje się nazwisko autora, a następnie inicjał jego imienia.
Format bibliografii:
Nazwisko autora książki i Inicjał imienia (kolejni autorzy – jeśli są), Tytuł książki, tłum., Inicjał imienia
(tłumacza), Nazwisko (tłumacza), Miejsce wydania i Rok wydania.
• w przypadku artykułów w dziełach zbiorowych czy czasopismach oraz haseł słownikowych podaje się pełne zakresy stron (w odróżnieniu od przypisów, gdzie podaje się tylko te strony, do których się odwoływano).

4. Jeśli tekst jest tłumaczony, należy podać inicjał i nazwisko tłumacza.

VI. Wymogi dotyczące materiałów graficznych

1. Materiały graficzne należy dostarczyć osobno w formacie .jpg, .tif, .eps lub .pdf, a także, jeśli jest taka możliwość, w pliku otwartym umożliwiającym ich edycję.

2. Pliki graficzne zawierające tekst należy dostarczyć w formacie umożliwiającym edycję tekstu (na potrzeby korekty i tłumaczenia).

3. W przypadku braku plików otwartych albo dostarczenia plików w formatach, które nie zostaną odczytane przez programy graficzne Wydawnictwa, autorzy zostaną poproszeni o poprawienie materiałów i ich ponowne przesłanie, jeśli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian. W przypadku dostarczenia materiałów graficznych niespełniających powyższych wymagań grafik może poprosić o ponowne ich przygotowanie.

4. Materiały graficzne powinny mieć rozdzielczość 300 dpi; maksymalne wymiary: szerokość 170 mm, wysokość 230 mm. Jeżeli grafiki będą miały mniejszą rozdzielczość, należy wziąć pod uwagę konieczność zmniejszenia ich przez grafika (w celu zwiększenia rozdzielczości) lub utratę jakości w druku.

5. Materiały graficzne powinny być dodatkowo umieszczone w pliku tekstowym w docelowych miejscach artykułu.

6. Materiały graficzne należy opisać w tekście, podając opis zawartości i autora pliku graficznego (oraz źródło – jeśli dotyczy), np.:

Il. 1. Dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie, fot. Jakub Certowicz,
https://www.bryla.pl/bryla/7,85301,22873134,domu-zofii-i-oskara-hansenow-stal-sie-nowymoddzialem-
muzeum.html/ [dostęp: 21.05.2021].

Il. 2. Dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie, fot. autor.

© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności