Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł jest utworem oryginalnym. Nie był dotąd publikowany w innym czasopiśmie, ani nie jest przedmiotem postępowania redakycjnego w innym piśmie.
 • Artykuł można przyporządkować do jednego z trzech typów artykułów pulikowanych w piśmie, tj:
  Research paper;
  Review paper;
  Case study.
 • Tekst artykułu ma charakter anonimowy i nie zawiera informacji o autorze.
 • Tekst artykułu jest zakomponowany zgodnie z wytycznymi, tj.:
  Tytuł
  Podtytuł
  Spis treści
  Abstrakt w języku angielskim
  Abstrakt w języku polskim (jeśli dotyczy)
  Słowa klucze
  Tekst właściwy podzielony na mniejsze fragmenty opatrzone nagłówkami
  Bibliografia
  Indeks osób
  Indeks pojęć
  Indeks dzieł
 • Tekst artykułu jest sformatowany zgodnie z wytycznymi, tj.:
  Format: A4 Orientacja strony: pionowa
  Czcionka tytułów i nagłówków: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: pogrubiona
  Czcionka akapitów: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: normalna
  Czcionka cytaty: Times New Roman, wielkość: 10 pkt, grubość: normalna
  Wyrównanie: do lewej krawędzi strony
  Interlinia / odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
  Wcięcie akapitowe: brak
  Wyliczenia w tekście: za pomocą automatycznego wypunktowania lub numerowania
 • Bibligrafia została sporządzona w stylu Chicago.
 • Tekst zapisany w formacie edytoalnym, np. OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Szanowni Państwo,

aby ułatwić Państwu korzystanie z możliwości, jakie daje współpraca z naszym periodykiem, przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w formie wytycznych, które pozwolą szybko zrozumieć proces publikacyjny obowiązujący w czasopiśmie.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja inAW Journal

 

Jaki artykuł można zgłosić do publikacji w inAW Journal?

Do publikacji na łamach czasopisma można zgłaszać następujące typy artykułów:

 • Research paper (prezentacja wyników badań naukowych lub efektów twórczości artystycznej autora)
 • Review paper (krytyczno-problemowe podsumowanie wyników badań naukowych lub twórczości artystycznej o charakterze przeglądowym)
 • Case study (studium przypadku, analityczne opracowanie wybranego przykładu dzieła, produktu, procesu projektowego/artystycznego lub zastosowania wyników badań naukowych)

 

Co zrobić, aby zgłosić artykuł do publikacji w czasopiśmie?

Aby zgłosić artykuł do publikacji w czasopiśmie inAW Journal należy przesłać do redakcji propozycję tekstu do publikacji drogą mailową lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie aktualnie prowadzonego naboru.

 

Jak przygotować artykuł do publikacji?

Artykuł do publikacji należy przygotować zgodnie z następującymi wytycznymi wydawniczymi:

 • Format: A4
 • Orientacja strony: pionowa
 • Czcionka tytułów i nagłówków: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: pogrubiona
 • Czcionka akapitów: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, grubość: normalna
 • Czcionka cytaty: Times New Roman, wielkość: 10 pkt, grubość: normalna
 • Wyrównanie: do lewej krawędzi strony
 • Interlinia / odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
 • Wcięcie akapitowe: brak
 • Wyliczenia w tekście: za pomocą automatycznego wypunktowania lub numerowania

 

Jak zakomponować tekst artykułu?

Prawidłowo opracowany teks powinien składać się z następujących części:

 • Tytuł
 • Podtytuł
 • Spis treści
 • Abstrakt w języku angielskim
 • Abstrakt w języku polskim (jeśli dotyczy)
 • Słowa klucze
 • Tekst właściwy podzielony na mniejsze fragmenty opatrzone nagłówkami
 • Bibliografia
 • Indeks osób
 • Indeks pojęć
 • Indeks rzeczy

 

Jaki jest preferowany język publikacji?

Artykuły na łamach czasopisma naukowego INAW Journal są publikowane w języku polskim i w języku angielskim. Redakcja świadczy usługi tłumaczenia i korekty językowej.

 

Jaka jest preferowana objętość artykułu?

Długość artykułu powinna być odpowiednia do zakresu merytorycznego omawianych treści, by w sposób wyczerpujący przedstawiać temat. Sugeruje się aby artykuły mieściły się w przedziale 6 – 15 stron A4 tekstu opracowanego zgodnie z wytycznymi wydawniczymi.

 

Jaki jest preferowany styl cytowania?

Preferowanym stylem cytowania jest styl Chicago.

 

Jaka jest preferowana tematyka artykułów?

inAW Journal upowszechnia informacje na temat multidyscyplinarnej działalności naukowej oscylującej wokół tematyki nauk o sztuce, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, w szczególności zaś sztuk projektowych. Preferowana tematyka artykułów powinna być powiązana z dyscypliną wiodącą pisma w sposób merytoryczny ze szczególnym uwzględnieniem multidyscyplinarnej, transdyscyplinarnej lub interdyscyplinarnej perspektywy naukowej zależnej od zakresu działalności naukowo-artystycznej Autora artykułu.

 

Kto decyduje o przyjęciu artykułu do publikacji?

O przyjęciu artykułu do publikacji decyduje przebieg dwustopniowej procedury recenzyjnej. Ocenie podlega formalne opracowanie artykułu i zawartość merytoryczna. Procedura recenzyjna ma charakter anonimowy (double blind review).

 

Na jakich zasadach udostępniane są treści?

Treści artykułu udostępniane są w postaci cyfrowej na licencji (CC BY) Creative Commons – Uznanie autorstwa. Zgłaszając artykuł do publikacji Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie artykułu naukowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z nich oraz z ich ewentualnych opracowań.

 

Czy autor zachowuje pełnię praw autorskich do artykułu?

Autor zachowuje pełnię praw autorskich do artykułu. Artykuł przekazywany jest do publikacji na zasadach licencji wyłącznej. Wzory umów wydawniczych dostępne są na życzenie osób zainteresowanych.

 

Uwagi końcowe:

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie treści Regulaminu Pracy Redakcji. Zgłoszenie artykułu do publikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Pracy Redakcji dostępnej na stronie internetowej czasopisma. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią regulaminu przed zgłoszeniem artykułu do publikacji.

© 2020 inAW Journal | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności